دانشجوی دوره

یکی از موارد برتری این دوره با سایر دوره هایی که بنده قبلا در شرکت ملی نفت گذرانده ام، متفاوت بودن و جذابیت دوره بود. همچنین بنده قبلا با توجه به رشته ی تحصیلی که مهندسی صنایع بود، دروس مرتبط با کنترل پروژه را گذرانده بودم و تفاوت این کارگاه با پروژه های درسی مرتبط این است که در این کارگاه به طور عملی با ضعف ها، مشکلات و موانع پیش روی یک فرایند مدیریت پروژه در مقیاس واقعی روبرو شده و سبب کسب تجربه می گردد.

دانشجوی دورهمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93