حسین مهین خواه

اساسا در دوره های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی جای نمونه پروژه خالی بود و ابتکار جالبی بود که برنامه ریزی و کار تیمی و تخصیص منابع در قالب یک کار کوچک شبیه سازی شود.

حسین مهین خواهمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز-دوره PMIgloo-مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت