حسین اکبری

شرکت در کلاس PMBOK علاوه بر ارایه یک رویکرد مناسب و نگاه کل نگر و جزء نگر در طول اجرای یک پروژه، فرآیندهای آن درس موفقیت در تک تک کارهای روزمره زندگی شخصی ما را هم آموزش می دهد.

پس از پایان این دوره به نظرم نه تنها به اشتباهات خود در محیط کار واقف شدم و ذهن من برای انجام پروژه های کاری ساختار یافته شده بلکه در مدیریت زمان، هزینه و محدودیت های زندگی شخصی درس مدیریتی آموختم.

حسین اکبری مدرس: روزبه کتب زادهمهندسین مشاور توسعهمکان: هتل مارلیک