حامد تاجیک

Practical و جذاب بودن نحوه برگزاری دوره و پرهیز از مطالب تئوری صرف از نقاط قوت دوره بود. با توجه به اینکه این دوره به صورتی نوین و در قالب یک پروژه عملی برگزار می شود، لذا شرکت در دوره به کلیه مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان پروژه توصیه می شود.

حامد تاجیکمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93