بی‌نام

تدریس جذاب که باعث میشه هیچ دقیقه ای از کلاس خسته کننده نشه در حالیکه کلاسها انلاین عموما این ویژگی رو داره. Evpm دوره ای هست که در انتهای آن مدام حسرت این رو می خورید که چرا محتوای آموزش یافته رو در پروژه ها و سارمانها اجرا نمی کنیم که یقینا اجرای آن اثربخشی بسیاری خواهد داشت. به امید آنکه آموزش این دوره ها برای مدیران پروژه پ مدیران ارشد سازمانها عمومیت پیدا کنه و تبدیل به فرهنگ بشه در تمام پروژه ها و سازمانها.

بی‌نام