بی‌نام

اگر مدیر و کارشناس سازمانی هستید که سبد پروزه های متنوعی دارد و یا قصد دارید جهت توسعه سازمان خود و مدیریت و کنترل پروژه ها دفتر مدیریت پروژه ایجاد کنید، این دوره به دلیل تسلط مدرس بر محتوا و استفاده از مثال های کاربردی متنوع و جامع بسیار راهگشا می باشد. گذراندن این دوره را به مدیران و کارشناسان در سازمان های پروژه ای پیشنهاد میکنم.

بی‌نام