بی‌نام

دوره های آموزشی PMO و دوره های مدیریت پروژه می بایستی در برنامه ریزی آموزشی سازمانهای مرتبط با پروژه گنجانده شود و بصورت مستمر پرسنل سازمان تحت این آموزشها قرار گیرند.

بی‌نام