بی‌نام

هنر انجام كارهاي سخت نيست. هنر، سهل كردن كارهاي سخت براي ديگران است كه شما همواره به بهترين و كاملترين نحو اين كار را براي دانش آموزان خود انجام ميدهيد.
اميدوارم در تمامي مراحل زندگي خود موفق و هميشه سالم، تندرست و شاداب باشيد.

بی‌نام