بابک دارابی

ارتباط دوستانه جناب آقای مهندس واحدی و همکاران و نیز انتقال مطالب به صورت ساده و تاثیر گذار به بهمراه کارگاه عملی جهت بهره برداری بهتر صورت گرفت. که از نقاط قوت دوره بود.

مزایایی دوره:

1- استفاده بهینه از امکانات پروژه شامل: محدودیت ها، بودجه، زمان، نیروی انسانی و ..

2- استفاده از نیروهای توانمند در پروژه ها و مسئولیت پذیری افراد در مقابل وظایف محوله

3- دانستن شرح وظیفه مدیر پروژه و نقش آن در راهبری گروه بمنظوررسیدن به اهداف پروژه

بابک دارابیمدرس: آقایان واحدی و کتب زادهشرکت ملی نفت ایران-خرداد 93