امیر درخشان فر

حتما برنامه ریزی نمایند، به صورت منظم و پیگیر دوره PMBOK را طی نمایند.

امیر درخشان فرمدرس: روزبه کتب زادهشهرداری اصفهان