امیر حسین فخری علیائی

دوره برگزار شده در فضایی بسیار صمیمی و آموزشی مناسب برگزار شد و جناب آقای کتب زاده از نظر علمی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و توصیه شرکت در دوره PMBOK را به تمام کسانی که می خواهند نقش موثری در پروژه داشته باشند می کنم.

امیر حسین فخری علیائیمدرس: روزبه کتب زادهمپنا لکوموتیومکان: هتل ورزش