امید نظری

استفاده از کارگاه آموزشی و آموزش گام به گام، نحوه اجرا و تکمیل پروژه، از برتری های آشکار نوآوری ارائه شده این دوره نسبت به سایر دوره ها است
در کل بسیار مفید می باشد، توصیه می شود که شرکت نمایید.

 

امید نظریمدرس: آقایان واحدی و کتب زاده شرکت: ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران - اهواز-خرداد 93