اسحق محجوب

شرکت در این دوره برای کلیه افراد سازمان الزامی به جهت آشنایی با مطالب مهم مدیریت و برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران و شناخت نقاط ضعف و قدرت خود در اجرای عملی یک پروژه می باشد.

اسحق محجوبمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز-دوره PMIgloo-مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت