احسان شفقت

حتما شرکت کنید چون خیلی تاثیرات مثبتی در ایجاد روحیه کار تیمی در شما ایجاد خواهد کرد. خودتان را بیشتر خواهید شناخت و البته دیگران را نیز خواهید شناخت. توانایی در شناخت و برنامه ریزی نیز در شما بالا خواهد بود.

احسان شفقتمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز-دوره PMIgloo-مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت