آرش مولوی

از آنجاییکه در کشور ما به برنامه ریزی پروژه اهمیت زیادی(به اندازه اجرا) داده نمی شود شرکت در این نوع کارگاه ها مفید و موثر است. از طرفی اغلب کلاس ها صرفا تئوری مدیریتی (بدون کار عملی و کارگاهی) خسته کننده بوده و بعد مدت زمانی فراموش می شوند.

آرش مولوی مدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز- دوره PMIgloo-مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت