آرزو ولی زاده

شرکت دراین دوره را به تمامی همکاران پیشنهاد و توصیه می نمایم. به غیر از نکات عملی ازنظر تقویت کارتیمی و ایجاد روابط دوستانه میان همکاران بسیارمفید بود.

آرزو ولی زادهمدرسین: علی واحدی و روزبه کتب زادهشرکت داده ورزی فرادیس البرز-دوره PMIgloo-مرداد 95مکان: پژوهشگاه صنعت نفت