نمونه کارها

Testimدرials

محمد پرچکانی

دوستان عزیز: با توجه به بسط و گسترش علوم جدید در زمینه های مدیریت پروژه و سبد پروژه، پیشنهاد بنده به عنوان یکی از شرکت کنندگان در دوره آموزشی RealPoM و PMBOK (در گذشته)، شرکت در این کلاس جهت آشنایی با این علوم و سبقت از دیگران می باشد.

عبدالصمد رئیس پور

حضور در دوره های فوق، سرمایه گذاری برای آینده است. بهتر است حداکثر اعضای شرکت در دوره داشته باشند تا بیشترین بازدهی را داشته باشد.

عبدالصمد رییس پور

حضور در دوره RealPoM  سرمایه گذاری برای آینده است. بهتر است حداکثر اعضای شرکت در دوره حضور داشته باشند که حداکثر بازدهی را داشته باشد.

محمد پرچکانی

دوستان عزیز، با توجه به بسط و گشترش علوم جدید در زمینه های مدیریت پروژه و سبد پروژه پیشنهاد بنده به عنوان یکی از شرکت کنندگان در دوره های آموزشی RealPoM و PMBOK (در گذشته) شرکت در این کلاس جهت آشنایی با این علوم و سبقت از دیگران می باشد.