گالری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
گالری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
گالری شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تور IPMA

PMBOK9803
agile9803
pmigloo
Realpom, موننکو
دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - راهبران رستاک
دوره عمومی PMBOK - راهبران رستاک

دوره عمومی PMBOK

دوره عمومی آمادگی آزمون PMP - راهبران رستاک
دوره عمومی PMBOK - راهبران رستاک

دوره عمومی PMBOK

دوره آمادگی آزمون PMP - دوره عمومی شرکت راهبران رستاک
دوره عمومی PMBOK - شرکت راهبران رستاک

دوره عمومی PMBOK

دوره عمومی PMBOK - شرکت راهبران رستاک

دوره عمومی PMBOK

دوره عمومی PMBOK - شرکت راهبران رستاک

دوره عمومی PMBOK

دوره عمومی PMBOK - شرکت راهبران رستاک

دوره عمومی PMBOK

دوره آمادگی آزمون PMP - دوره عمومی شرکت راهبران رستاک
دوره مدیریت پروژه ارزش کسب شده (EVPM)
تور کامل مدیریت حرفه ای ریسک (PMI-RMP)- دوره عمومی راهبران رستاک
مشاوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژی بر پایه مدل BSC
مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژی بر پایه مدل BSC
مشاوره پیاده سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) در سطح مدیریت های شرکت ناردیس
مشاوره برای پیاده سازی تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه (EFQM)
مشاوره برای پیاده سازی تعالی سازمانی در سطح تقدیرنامه (EFQM)
مشاوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژی بر پایه مدل BSC
مشاوره تعالی سازمانی - EFQM
مشاوره مدیریت استراتژی بر پایه مدل BSC
کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMIGLOO
سمینار بررسی تغییرات استاندارد PMBOK 2012 نسبت به 2008
دوره آمادگی آزمون SP
آموزش و مشاوره BSC

آموزش و مشاوره BSC

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
دوره آمادگی آزمون PMP
کارگاه عملی PMIGLOO در پژوهشگاه صنعت نفت
PMIgloo در شرکت ملی نفت ایران
کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMIGLOO در شرکت مناطق نفت خیز جنوب
کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMIGLOO در شرکت نفت و گاز پارس
کارگاه REALPOM
دوره PRINCE2 FOUNDATION

دوره PRINCE2 FOUNDATION

کارگاه عملی PMIGLOO در شرکت OIEC
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
دوره مدیریت ریسک RMP
دوره مدیریت پروژه PMBOK
دوره آمادگی آزمون PMP
گالری کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMIGLOO در شرکت نفت و گاز پارس
کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMIgloo در شرکت مپنا توسعه 1
دهمین کنفرانس مدیریت پروژه
کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMigloo در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دوره مدیریت پروژه PMBOK در شرکت ستاره هشتم تابناک توس
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
دوره آمادگی آزمون PMP
گالری کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMigloo در شرکت نفت و گاز پارس
گالری کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMigloo در شرکت فرادیس البرز
گالری مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMigloo در بانک ملی ایران
کارگاه عملی مدیریت پروژه - PMigloo در توسن تکنو
گالری کارگاه عملی مدیریت پروژه - PMigloo در فولاد هرمزگان
گالری کارگاه عملی مدیریت پروژه - PMigloo در شرکت OIEC
مشاوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژی بر پایه مدل BSC
دوره کارگاهی مدیریت ریسک پروژه - دوره عمومی شرکت راهبران رستاک
دوره کارگاهی مدیریت ریسک پروژه - دوره عمومی شرکت راهبران رستاک
MONENCO_BSC