دسته نرم افزارهای تخصصی شامل دوره های آموزشی مرتبط با نرم افزارهای مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو می باشد.