مهارت‌ های انسانی این دسته شامل تمامی مهارت های رفتاری و انسانی مانند رهبری، تیم سازی، هنر ارائه، هنر اقناع و امثال اینها می باشد.