دسته مدیریت عمومی شامل دوره هایی هست که برای تمامی علوم مدیریتی کاربرد داشته و در دنیای امروزی امری بدیهی و لازم است. از این دوره ها می توان به دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی اشاره نمود.