دوره آموزشی مدیریت مالی

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی

نام دوره : دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 

شرکت : گروه ماموت 

زمان : آبان 1401

مدرس : خانم مهندس آرزو گودرزی 

تعداد مخاطبین : 18 نفر