دوره مدیریت ریسک RMP

دوره مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

زمان : 29 و 30 دی و 2 بهمن

مکان: هتل آکادمی فوتبال

مدرس: علی واحدی و روزبه کتب زاده