کارگاه آموزشی هفت عادت مردمان موثر

شرکت کوبل دارو

زمان : مهر و آبان 97

مدرس: آقای واحدی

طی پنج کارگاه برای 110 نفر از پرسنل محترم شرکت کوبل دارو برگزار گردید.