دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

زمان : فروردین 97

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 10