دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مکان: سالن همایش های بین المللی رازی

زمان : 24 و 25 بهمن 1395

ارائه دهندگان کارگاه آموزشی: آقایان علی واحدی و روزبه کتب زاده