دوره آموزشی چهارم برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

شرکت موننکو

زمان : خرداد 95

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 21