دوره مدیریت ریسک حرفه‌ای RMP

زمان : مهر 97

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 38