کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMigloo در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دوره درون سازمانی PMIgloo در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

زمان : 31 اردیبهشت و 1 خرداد

مدرسین : آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 48 نفر