کارگاه REALPOM

دوره درون سازمانی RealPoM در شرکت سپاسد

زمان : 26 و 27 شهریور

مدرسین : آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 68 نفر