کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMIgloo در منطقه ویژه اقتصادی پارس

دوره درون سازمانی PMIgloo در شرکت مپنا توسعه 1

زمان : 25 و 26 اردیبهشت

مدرسین : آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 56 نفر