گالری کارگاه عملی مدیریت پروژه – PMigloo در شرکت OIEC

دوره درون سازمانی PMIgloo در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
زمان: 18 بهمن 94
مدرسین: آقای واحدی و کتب زاده
تعداد نفرات: 64 نفر