گالری کارگاه عملی مدیریت پروژه: PMigloo در شرکت نفت و گاز پارس

دوره درون سازمانی PMigloo در شرکت نفت و گاز پارس- عسلویه

زمان : 18 و 19 شهریور

مدرسین : آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 80 نفر