کارگاه مدیریت پروژه PMigloo

شرکت زیمنس

زمان : اردیبهشت 95

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 56