کارگاه مدیریت پروژه برای همه PM@Home

شرکت مهندسی خدمات چاه سی لند

زمان : شهریور 98

مدرس: آقای مهندس ولایتی

تعداد نفرات : 13