دوره آموزشی مدیریت ریسک

شرکت مپنا بویلر

زمان : خرداد 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 26