کارگاه مدیریت دانش در پروژه

شرکت سی لند

زمان : مرداد 98

مدرس: آقای مهندس ولایتی

تعداد نفرات : 19