دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل BSC

شرکت خدمات انفورماتیک

زمان : آذر 98

مدرس: خانم مهندس آرزو گودرزی

تعداد نفرات : 20