کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMigloo

شرکت شاتل

زمان : تیر 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 48