کارگاه آموزشی مدیریت پروژه PMigloo

شرکت عالیفرد (سن ایچ)

زمان : خرداد 97

مدرسین: آقایان واحدی و کتب زاده

تعداد نفرات : 56