کارگاه آموزشی هنر ارائه

پژوهشگاه نیرو

زمان : مهر 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 22