دومین دوره آموزشی هنر ارائه

پژوهشگاه نیرو

زمان : دی و بهمن 98

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 20