مشاوره طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژی

کارگاه جامع کارت امتیازی متوازن برای مدیران ارشد

شرکت ناردیس

زمستان 1391