مشاوره مدیریت استراتژی بر پایه مدل BSC

کارگاه آموزشی کارت امتیازی متوازن (BSC)
شرکت ایرانیان اطلس
تابستان 1392