سمینار هفت عادت مردمان موثر

شرکت مپنا توسعه 1

زمان : اسفند 97

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 18