سمینار مدیریت پروژه چابک: تفکر اجایل

شرکت خدمات انفورماتیک

زمان : بهمن 97

مدرس: آقای مهندس واحدی

تعداد نفرات : 22