دوره PRINCE2 FOUNDATION

زمان برگزاری : 23، 24 مهر و 2 آبان

مکان : موسسه کهکشان نور