دوره آموزشی مدیریت پروژه PRINCE2 Foundation

زمان : تیر 97

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 21