دوره مدیریت پروژه PRINCE2 Foundation

زمان : اردیبهشت 98

مدرس: آقای مهندس کتب زاده

تعداد نفرات : 18