دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

زمان برگزاری : دی و بهمن 93

مکان : هتل آکادمی فوتبال

مدرس : آقای علی واحدی